1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

  Dismiss Notice

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Thảo luận trong 'English for The Interview' bắt đầu bởi SakuraHna, 5/5/22.

 1. SakuraHna

  SakuraHna Member

  TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
  1. Accounting entry: ---- bút toán

  2. Accrued expenses ---- Chi phí phải trả

  3. Accumulated: ---- lũy kế

  4. Advanced payments to suppliers ---- Trả trước người bán

  5. Advances to employees ---- Tạm ứng

  6. Assets ---- Tài sản

  7. Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán

  8. Bookkeeper: ---- người lập báo cáo

  9. Capital construction: ---- xây dựng cơ bản

  10. Cash ---- Tiền mặt

  11. Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng

  12. Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ

  13. Cash in transit ---- Tiền đang chuyển

  14. Check and take over: ---- nghiệm thu

  15. Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

  16. Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng

  17. Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

  18. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả

  19. Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển

  20. Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước

  21. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

  22. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

  23. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

  24. Equity and funds ---- Vốn và quỹ

  25. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá

  26. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi

  27. Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính

  28. Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường

  29. Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường

  30. Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường

  31. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng

  32. Financial ratios ---- Chỉ số tài chính

  33. Financials ---- Tài chính

  34. Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho

  35. Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

  36. Fixed assets ---- Tài sản cố định

  37. General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp

  38. Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán

  39. Gross profit ---- Lợi nhuận tổng

  40. Gross revenue ---- Doanh thu tổng

  41. Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính

  42. Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho

  43. Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình

  44. Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình

  45. Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ

  46. Inventory ---- Hàng tồn kho

  47. Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển

  48. Itemize: ---- mở tiểu khoản

  49. Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

  50. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính

  51. Liabilities ---- Nợ phải trả

  52. Long-term borrowings ---- Vay dài hạn

  53. Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

  54. Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn

  55. Long-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn

  56. Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn

  57. Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho

  58. Net profit ---- Lợi nhuận thuần

  59. Net revenue ---- Doanh thu thuần

  60. Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp

  61. Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp

  62. Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

  63. Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

  64. Other current assets ---- Tài sản lưu động khác

  65. Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác

  66. Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác

  67. Other payables ---- Nợ khác

  68. Other receivables ---- Các khoản phải thu khác

  69. Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác

  70. Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu

  71. Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên

  72. Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước

  73. Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế

  74. Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

  75. Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  76. Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường

  77. Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

  78. Receivables ---- Các khoản phải thu

  79. Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng

  80. Reconciliation: ---- đối chiếu

  81. Reserve fund ---- Quỹ dự trữ

  82. Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối

  83. Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ

  84. Sales expenses ---- Chi phí bán hàng

  85. Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng

  86. Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại

  87. Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn

  88. Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

  89. Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn

  90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

  91. Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

  92. Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh

  93. Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý

  94. Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình

  95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

  96. Total assets ---- Tổng cộng tài sản

  97. Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn

  98. Trade creditors ---- Phải trả cho người bán

  99. Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ

  100. Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi

  101. Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

  REMEMBER TO USE PHRASAL VERBS

  (I asked my boss for those air compressors.


  (Tôi đã yêu cầu sếp những máy nén khí đó)

  stay on: ở lại (thêm một thời gian nữa)


  Gill decided to stay on at university to do further research on air compressors.


  Gill quyết định tiếp tục ở lại Đại học để làm nghiên cứu thêm về máy nén khí)

  Tags liên quan: Máy nén khí trục vít điều khiển bằng biến tần inverter, Máy nén khí trục vít, Máy nén khí trục vít ngâm dầu, Máy nén khí trục vít có dầu, Máy nén khí trục vít không dầu, Máy nén khí Hitachi, Máy nén khí trục vít Hitachi, Máy nén khí, Máy nén khí Nhật Bản, Máy nén khí trục vít Nhật Bản
   

Chia sẻ trang này