1. - Hãy click 1 lần quảng cáo sau khi đăng 1 bài viết, để góp phần xây dựng diễn đàn

  Dismiss Notice

Từ Vựng IELTS Family – Tổng hợp từ vựng IELTS cần nhớ chủ đề gia đình

Thảo luận trong 'Tài Liệu Anh Văn' bắt đầu bởi Patadovietnam, 22/5/21.

 1. Patadovietnam

  Patadovietnam Member

  [​IMG]

  Lĩnh vực trong các bài Speaking rất đa dạng đòi hỏi bạn phải có vốn từ vựng phong phú để linh hoạt và nâng cao phần thi của mình. Bài viết này, Patado sẽ giới thiệu bộ từ vựng IELTS Family – đây là một chủ đề vô cùng gần gũi và phổ biến.

  II. Từ vựng IELTS Family
  Về chủ đề gia đình từ vựng Ielts được chia thành 6 nhóm khác nhau dựa vào đặc điểm nổi bật. Hãy lấy giấy bút để lưu lại ngay những từ này nhé!

  1. Từ vựng chủ đề gia đình

  Family /ˈfæməli/ gia đình
  Extended family /ɪkˈstɛndɪd ˈfæməli/ Đại gia đình
  Single-parent family /ˈsɪŋgəl–ˈpɛrənt ˈfæməli/ Gia đình chỉ có bố/mẹ
  Immediate family /ɪˈmidiət ˈfæməli/ gia đình ruột thịt (bao gồm ba, mẹ & anh chị em ruột)
  Nuclear family /ˈnukliər ˈfæməli/ gia đình hạt nhân (gồm có bố mẹ và con cái)
  Extended family /ɪkˈstɛndəd ˈfæməli/ gia đình mở rộng (bao gồm ông bà, cô chú bác, cậu, mợ… )
  Dysfunctional family /dɪˈsfʌŋkʃənəl ˈfæməli/ gia đình không êm ấm (các thành viên trong gia đình không yêu thương nhau, hay tranh chấp, cãi vã…)

  2. Các mối quan hệ


  A relative /ə ˈrɛlətɪv/ người thân trong họ hàng

  Ancestors /ˈænˌsɛstərz/ tổ tiên
  To be related to /tu bi rɪˈleɪtɪd tu/ có quan hệ họ hàng
  Distant relative /ˈdɪstənt ˈrɛlətɪv/ họ hàng xa
  Blood relative /blʌd ˈrɛlətɪv/ có quan hệ ruột thịt
  Descendants /dɪˈsɛndənts/ con cháu
  Next of kin /nɛkst ʌv kɪn/ thân nhân gần nhất
  Household /ˈhaʊsˌhoʊld/ hộ gia đình

  3. Immediate family – Gia đình ruột thịt


  Father /ˈfɑðər/ Ba

  Mother /ˈmʌðər/ Mẹ
  Parent /ˈpɛrənt/ Bố mẹ
  Brother /ˈbrʌðər/ Anh trai
  Sister /ˈsɪstər/ Chị gái
  Grandfather /ˈgrændˌfɑðər/ Ông
  Grandmother /ˈgrændˌmʌðər/ Bà
  Daughter /ˈdɔtər/ Con gái
  Son /sʌn/ Con trai
  Husband /ˈhʌzbənd/ Chồng
  Wife /waɪf/ Vợ
  Spouse /spaʊs/ Vợ/chồng
  Uncle /ˈʌŋkəl/ Bác/ Chú/ Cậu
  Nephew /ˈnɛfju/ Cháu trai
  Niece /nis/ Cháu gái
  Sibling /ˈsɪblɪŋ/ Anh chị em
  An only child /ən ˈoʊnli ʧaɪld/ Con một
  Twin /twɪn/ Sinh đôi
  Identical twins /aɪˈdɛntɪkəl twɪnz/ Cặp song sinh giống hệt nhau
  Cousin /ˈkʌzən/ Anh/ chị/ em họ
  Spouse /spaʊs/ Vợ/chồng
  Mother-in-law /ˈmʌðərɪnˌlɔ/ Mẹ chồng/ vợ
  Father-in-law /ˈfɑðər–ɪn–lɔ/ Bố chồng/ vợ
  Uncle /ˈʌŋkəl/ Chú/bác
  Aunt /ænt/ Cô/dì
  Nephew /ˈnɛfju/ Cháu trai
  Niece /nis/ Cháu gái
  Cousin /ˈkʌzən/ Anh chị em họ
  Offspring /ˈɔfˌsprɪŋ/ Con cái


  4. Gia đình thông gia (-in-law)
  [​IMG]  Father-in-law /ˈfɑðər–ɪn–lɔ/ bố chồng
  Mother-in-law /ˈmʌðərɪnˌlɔ/ mẹ chồng
  Daughter-in-law /ˈdɔtər–ɪn–lɔ/ con dâu
  Son-in-law /sʌn–ɪn–lɔ/ con rể
  Sister-in-law /ˈsɪstər–ɪn–lɔ/ chị dâu
  Brother-in-law /ˈbrʌðər–ɪn–lɔ/ anh rể

  5. Stepfamilies – Gia đình có cha hoặc mẹ kế
  Stepfather /ˈstɛpˌfɑðər/ cha dượng
  Stepmother /ˈstɛpˌmʌðər/ mẹ kế
  Stepson /ˈstɛpˌsʌn/ con trai riêng của vợ hoặc chồng
  Stepdaughter /ˈstɛpˌdɔtər/ con gái riêng của vợ hoặc chồng
  Stepbrother /Stepbrother/ con trai của mẹ kế/cha dượng
  Stepsister /ˈstɛpˌsɪstər/ con gái của mẹ kế/cha dượng
  Half-sister /hæf–ˈsɪstər/ chị/em gái cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
  Half-brother /hæf–ˈbrʌðər/ anh/em trai cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha

  6. Nuôi dạy con
  Motherhood /ˈmʌðərˌhʊd/ Làm mẹ
  Fatherhood /ˈfɑðərˌhʊd/ Làm cha, bố
  Bring up /brɪŋ ʌp/ Dạy dỗ
  Upbringing /ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/ Sự dạy dỗ, nuôi dưỡng trong quá trình lớn lên
  to start a family /tu stɑrt ə ˈfæməli/ Có con
  To give birth /tu gɪv bɜrθ/ Sinh con
  Family man /ˈfæməli mæn/ người đàn ông của gia đình
  Family life /ˈfæməli laɪf/ Cuộc sống gia đình
  To support (a family) /tu səˈpɔrt (ə ˈfæməli)/ Hỗ trợ gia đình
  Authoritarian /əˌθɔrəˈtɛriən/ Độc đoán
  Over-protective parents /ˈoʊvər–prəˈtɛktɪv ˈpɛrənts/ Cha mẹ kiểm soát con quá đà
  Strict /strɪkt/ Nghiêm khắc
  To foster /tu ˈfɑstər/ Chăm sóc một đứa nhưng không phải bố mẹ hợp pháp của đứa trẻ đó
  Dependant /Dependant/ Người phụ thuộc
  To look after /tu lʊk ˈæftər/ chăm sóc
  Close-knit kloʊs–nɪt/ Gắn bó khăn khít
  Take after/ Resemble /teɪk ˈæftər/ rɪˈzɛmbəl/ Giống nhau
  Quarrel/squabble with /ˈkwɔrəl/ˈskwɑbəl wɪð/ Tranh luận với ai đó
  Get together /gɛt təˈgɛðər/ Dành thời gian cho nhau
  Childcare /ˈʧaɪldˌkɛr/ Chăm sóc trẻ nhỏ
  Adolescent /,ædou’lesns/ Tuổi dậy thì/ Thời niên thiếu
  Stay at home parent /steɪ æt hoʊm ˈpɛrənt/ Bố mẹ ở nhà chăm sóc con cái mà không đi làm
  To give birth /tu gɪv bɜrθ/ Sinh con
  Separated /ˈsɛpəˌreɪtəd/ Ly thân
  Divorce /dɪˈvɔrs/ Ly hôn


  II. Thành ngữ chủ đề gia đình – Family Idioms
  It runs in the family Đặc điểm lưu truyền trong gia đình.
  Flesh and blood Máu mủ ruột thịt
  Sibling rivalry Anh em mâu thuẫn nhau
  The apple doesn’t fall far from the tree Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
  Break one’s neck Nai lưng ra làm, cố gắng hết sức
  Bring home the bacon Kiếm tiền nuôi sống gia đình
  Buckle down Học hành nghiêm túc
  To tie he knot = To get married Kết hôn
  Flesh and blood Máu mủ ruột thịt
  It runs in the family Di truyền, truyền thống gia đình
  The apple doesn’t fall far from the tree =


  Like father, like son

  Cha nào con nấy
  Ups and downs Lúc thăng lúc trầm.


  Xem bài viết đầy đủ tại đây
   

Chia sẻ trang này